Cele statutowe

Celem Komitetu jest realizowanie zadań wynikających z Karty Praw Dziecka:

 • Inspirowanie, mobilizowanie i organizowanie społeczeństwa polskiego i szerokiej opinii publicznej do działań dla dobra dzieci, szczególnie dzieci potrzebujących pomocy.
 • Inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wyrównywania szans dzieci z różnych środowisk, w tym środowisk wiejskich oraz z różnych grup społecznych.
 • Finansowanie lub dofinansowywanie akcji i działań w zakresie kultury, oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej, kultury fizycznej i wypoczynku, informacji itp. związanych z poprawą sytuacji materialnej i duchowej dzieci oraz finansowanie lub dofinansowanie konferencji, imprez, akcji szkoleniowych i podobnych innych działań mających na celu dobro dzieci.
 • Inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie.
 • Prowadzenie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia wśród dzieci i ich rodziców szczególnie z zagrożonych środowisk.
 • Upowszechnianie rzetelnej i sprawdzonej wiedzy medycznej wynikającej z aktualnych badań naukowych.
 • Wspomaganie działań mających na celu dobro dziecka zaniedbanego wychowawczo i zdrowotnie.
 • Wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom prowadzącym do utraty zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wszelkim formom patologii społecznych.
 • Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, współpraca z wolontariuszami.
 • Wymiana zdobytej wiedzy i doświadczeń na terenie kraju i na forum międzynarodowym.
 • Oddziaływanie, sposobami prawnie dozwolonymi na władze samorządowe i państwowe, w sprawach służących szeroko rozumianemu rozwojowi dzieci i młodzieży, wysuwanie postulatów w tym zakresie.
 • Udzielanie konsultacji i współdziałanie w szkoleniu liderów środowisk młodzieżowych oraz innych osób i instytucji działających na rzecz dzieci.
 • Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie spotkań naukowych.
 • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój i promocję idei pomocy dzieciom.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.