POMOC4YOU

Cel ogólny projektu:

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat, zamieszkujących obszar koncentracji problemów społecznych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w szczególności w rejonie ulic: Magiera, Duracza, Przytyk, Frygijska, Przy Agorze, Wrzeciono, Dorycka, Szegedyńska, poprzez ich aktywizacje i prowadzenie konsekwentnych oddziaływań wychowawczych oraz zwiększenie efektywności działania instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 • rozwój umiejętności życiowych i społecznych rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych projektem,
 • wspieranie ich w pełnieniu ról rodzinnych i społecznych.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na niski poziom wyników egzaminów;
 • podniesienie frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat objętej działaniami,
 • zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat;
 • upowszechnienie pozytywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawa kondycji fizycznej podopiecznych;
 • rozwój współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na danym terenie
 • budowanie w rodzicach poczucia kompetencji, sprawczości i pozytywnego obrazu samego siebie,
 • zwiększanie umiejętności skutecznego porozumiewania się bez agresji i przemocy,
 • poszerzanie świadomości na temat definiowania własnych potrzeb i jasnego stawiania granic,
 • wspieranie w przeżywaniu i radzeniu sobie z trudnymi emocji, które towarzyszą relacji rodzic – dziecko,
 • udzielanie wsparcia poprzez pracę na bieżących problemach i kryzysach uczestników spotkań,
 • odkrywanie własnych mocnych stron, określanie zasobów osobistych,
 • praktykowanie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją,
 • wzrost świadomości w zakresie własnych mechanizmów zachowań,
 • kształtowanie pozytywnych, opartych na bliskości i empatii relacji rodzic – dziecko.